Rozwój rolnictwa

Usługi w zakresie rolnictwa

  • opracowywanie dokumentacji ochrony środowiska w rolnictwie,
  • tworzenie i wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju LGD w ramach osi 4 LEADER
  • opracowywanie dokumentacji inwestycyjnych w przemyśle przetwórczym
  • plany i programy usuwania azbestu z terenów gmin wiejskich
  • opracowywanie wniosków do funduszy Unii Europejskiej
  • biznesplany dla potrzeb uzyskania kredytów preferencyjnych i komercyjnych oraz dofinansowania działań w rolnictwie
  • sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowane dla produkcji rolnej
  • pomoc w tworzeniu i wprowadzaniu na rynek nowych produktów rolnych poprzez tworzenie grup producenckich i rejestracje patentowe marek