RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest prawnym narzędziem ochrony środowiska regulowanym przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku u jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Jej celem jest zidentyfikowanie zagrożeń jakie powoduje przedsięwzięcie inwestycyjne dla środowiska naturalnego, zdrowia i życia ludzi oraz jak wpływa na dobra materialne i dobra kultury. Procedura w sprawie oceny oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy element procesu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestycyjnego. Dotyczy ona przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które zostały szczegółowo określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

Podstawowym parametrem kwalifikowania przedsięwzięcia do przeprowadzenia procedury OOŚ jest rodzaj prowadzonej działalności i wielkość produkcji. Raport o oddziaływaniu na środowisko stanowi integralną część wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestycyjnego. Elementy składowe raportu OOŚ szczegółowo określa ustawa OOŚ. Jest to rozbudowany dokument, który przygotowywany jest przez ekspertów dysponujących odpowiednią wiedzą i specjalistycznym oprogramowaniem. Nasza firma posiada duże doświadczenie w zakresie opracowywania raportów o oddziaływaniu na środowisko do celów uzyskania decyzji administracyjnych i dotacji. 

Naszym atutem jest fachowość, terminowość i atrakcyjne ceny.
Zapraszamy do współpracy!