POZWOLENIE ZINTEGROWANE (IPPC)
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NA WIELE LAT

Zintegrowane podejście do ochrony środowiska reguluje Dyrektywa 96/61/WE z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, zwaną Dyrektywą IPPC (od ang. nazwy Integrated Pollution Prevention and Control). Transpozycją Dyrektywy IPPC do polskiego prawa jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), która określa podstawowe zasady systemu pozwoleń zintegrowanych. Ponadto rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055) wymienia instalacje, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego. KOGO DOTYCZĄ WYMOGI DYREKTYWY IPPCWymogi Dyrektywy IPPC odnoszą się do sześciu głównych kategorii działalności przemysłowej:

 • przemysłu energetycznego
 • produkcji i obróbki metali
 • przemysłu mineralnego
 • przemysłu chemicznego
 • obiektów utylizacji i unieszkodliwiania odpadów
 • innych rodzajów działalności (produkcji masy włóknistej, obróbki materiałów włókienniczych, obróbki skór, uboju zwierząt, produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych, produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt, chowu lub hodowli drobiu lub świń)

Dla osiągnięcia celów dyrektywy IPPC wprowadzono tzw. BAT-y - Najlepsze Dostępne Techniki (ang. BAT - Best Available Techniques) oraz pozwolenia zintegrowane. Prowadzenie działalności zgodnie z wymogami BAT oznacza używanie metod pozwalających osiągnąć wysoki poziom ochrony środowiska przy jednoczesnym uwzględnieniu kryterium ekonomicznego. W efekcie dążenia do osiągnięcia wymogów BAT, wzrasta jakość i efektywność produkcji, a dany zakład uzyskuje wizerunek firmy dbającej o bezpieczeństwo klienta i ekologiczny aspekt produkcji przemysłowej.

Prowadzący instalację IPPC jest zobligowany do zintegrowanej ochrony środowiska polegającej na:

 • podejmowania wszelkich niezbędnych działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, w szczególności poprzez stosowanie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)
 • nie powodowaniu znaczącego zanieczyszczenia środowiska
 • unikaniu wytwarzania odpadów
 • efektywnym wykorzystywaniu energii
 • zapobieganiu wypadkom oraz ograniczaniu i usuwaniu ich skutków
 • monitorowaniu warunków eksploatacji instalacji IPPC

DLACZEGO UZYSKANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO JEST TAK WAŻNE

Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną będącą specjalną i szczegółową "licencją" na prowadzenie określonej produkcji w określonej „instalacji". Posiadanie pozwolenia zintegrowanego dowodzi, iż prowadzący instalację spełnia wymogi ochrony środowiska oraz stosuje Najlepsze Dostępne Techniki (BAT), prowadzi działalność zgodnie z wymogami rynku europejskiego. Posiadanie pozwolenia zintegrowanego jest też warunkiem koniecznym do aplikowania o dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej. Brak pozwolenia zintegrowanego skutkuje zamknięciem zakładu zgodnie z art. 365 ustawy POŚ.

JAK UZYSKAĆ POZWOLENIE ZINTEGROWANE

W tym celu należy przygotować kompletny wniosek, który jest poważnym dokumentem liczącym nawet kilkaset stron. Dokument ten powinien być opracowany przez wykwalifikowany zespół osób. Ważna jest znajomość zarówno specyfiki produkcji, jak i procedury administracyjnej uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego, ponieważ źle poprowadzona może spowodować zbędne komplikacje. Firma EKOTON dysponująca interdyscyplinarnym zespołem fachowców oferuje profesjonalną obsługę w zakresie pozwoleń zintegrowanych, która umożliwi Państwu wywiązanie się z obowiązujących przepisów oraz zapewni efektywne funkcjonowanie Państwa zakładu.ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

/li